Dječji vrtić Pinokio

Ivana Trnskog 21

42000 Varaždin

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGAJATELJA/ICE NA PUNO ODREĐENO VRIJEME

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGAJATELJA/ICE NA PUNO ODREĐENO VRIJEME

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE 1 NA PUNO ODREĐENO VRIJEME

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE 1

Dječji vrtić Pinokio

Ivana Trnskog 21

42000Varaždin

e-mail: info@dvpinokio.hr

 Natječaj za puno određeno radno vrijeme – odgojitelj/ica predškolske djece 1.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja  (NN 10/97, 107/07 i 94/13), odluke sa sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pinokio, Varaždin, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE Jedan (1 ) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme.

UVJETI za radno mjesto odogojitelja/ice su: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13).

Za natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

• životopis – vlastoručno potpisan

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi

• dokaz o hrvatskom državljanstvu, (domovnica)

• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

• potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Pinokio, Ivana Trnskog 21, Varaždin 42000 (za natječaj) ili na email adresu info@dvpinokio.hr .

Rezultati natječaja biti će objavljeni na našoj Web stranici: www. dvpinokio.hr, u roku od 8 dana od zadnjeg dana za donošenje prijava.

Natječaj traje od 02. studeni do 10. studeni 2018. godine. Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Varaždin, 02. studeni 2018.