Dječji vrtić Pinokio

Ivana Trnskog 21

42000 Varaždin

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PEDAGOGA NA ODREĐENO VRIJEME

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PEDAGOGA

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PEDAGOGA

Dječji vrtić Pinokio

Ivana trnskog 21

42000 Varaždin

U Varaždinu , 18.07.2017.

 

NATJEČAJ

RADNO MJESTO PEDAGOGA NA POLA RADNOG VREMENA NA ODREĐENO VRIJEME

Dječjeg vrtića “ Pinokio “

1 izvršitelj

Uvjeti:

- VSS 

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj preslici kako slijedi :

-          dokaz o stručnoj spremi : diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu (ovjerena preslika)

-         dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju :

  1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl.25.  stavak 2.)
  2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak (Čl. 25. stavak 4.)

-          životopis s opisom  dosadašnjeg rada- vlastoručno potpisan

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam dana od dana objave natječaja.

Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici  s naznakom :    “ NATJEČAJ ZA PEDAGOGA- NE OTVARATI “  u roku od osam dana od dana objave u javnom glasilu na adresu :

Dječji vrtić Pinokio

Ivana Trnskog 21

42000 Varaždin

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici vrtića u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.