Dječji vrtić Pinokio

Ivana Trnskog 21

42000 Varaždin

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA - reizbor

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA PINOKIO

Dječji vrtić Pinokio

Ivana trnskog 21

42000 Varaždin

U Varaždinu , 13.03.2017.

Na temelju Čl. 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97.,47/99, 35/08) , Čl. 37. st.2 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 ) te Čl. 47.Statuta Dječjeg vrtića     „ Pinokio “, Upravno vijeće Vrtića na sjednici održanoj dana 07.03.2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića “ Pinokio “

1 izvršitelj

Uvjeti:

najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja 

- položen stručni ispit

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj preslici kako slijedi :

-          dokaz o stručnoj spremi : diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu (ovjerena preslika)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz ispunjavanju uvijeta iz Čl.32. Pravilnika o načinu i uvijetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)

-          dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja : elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

-          dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju :

  1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl.25.  stavak 2.)
  2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak (Čl. 25. stavak 4.)

-          domovnicu ( izvornik ili ovjerena preslika )

-          životopis s opisom  dosadašnjeg rada- vlastoručno potpisan

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam dana od dana objave natječaja.

Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici  s naznakom :    “ NATJEČAJ ZA RAVNATELJA- NE OTVARATI “  u roku od osam dana od dana objave u javnom glasilu na adresu :

Dječji vrtić Pinokio

Ivana Trnskog 21

42000 Varaždin

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici vrtića u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.